Staff

 

 

Rohit Dhakal
MD
 
Suman Shrestha
station manager

 Narendra Bhandari

(Program presenter)

    Kapil Gyawali

   (News Editor               

                  Bikash Gautam

       (News Editor)

        Bipana Shrestha (RJ)

 

Nisha Kshetri (RJ)

               Ramesh Pandey (Rj)

         Binod Thapa

       RJ / Technician

      Jog Bdr Gaha

 

    Rj / Technician

   

 

     Rabiin pariyar

    Rj / Technician