नाकाबन्दीले नाफा गुमाउँदै भारतीय कम्पनी

 नाकाबन्दीले नाफा गुमाउँदै भारतीय कम्पनी

२०७२ पुष ८ गते 

 काठमाडौं । भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालबाट वर्षमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश लैजाने भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि प्रभावित भएका छन् ।

अहिलेसम्म नेपालमा भएको कुल विदेशी लगानीमा भारतीय लगानी पहिलो नम्बरमा आउँछ । भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर, डाबरलगायत नाकाबन्दीको प्रत्य…

Read more:  नाकाबन्दीले नाफा गुमाउँदै भारतीय कम्पनी

 स्मार्ट लाइसेन्सका विषयमा विभाग र ट्राफिक प्रहरीबीच जुहारी

 स्मार्ट लाइसेन्सका विषयमा विभाग र ट्राफिक प्रहरीबीच जुहारी

२०७२ पुष ८ गते 

। यातायात व्यवस्था विभाग र महानगरीय ट्राफिक महाशाखाबीच समन्वय नहुँदा मंसिर १४ देखि जारी गरिएको स्मार्ट लाइसेन्स नियमनमा अन्योल देखिएको छ । सडकमा गुडेका सवारी नियमनको जिम्मेवारी महानगरीय ट्राफिक प्रहरीलाई यो लाइसैन्स कहाँ नियमन गर्ने र त्यसको रेकर्ड कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा पत्तै छैन…

Read more:  स्मार्ट लाइसेन्सका विषयमा विभाग र ट्राफिक प्रहरीबीच जुहारी

मर्सि सिटी हस्पिटल प्रा.ली बुटवलले को १ दिने निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण शिवीर सम्पन्न |

पुस ७ 

मर्सि सिटी हस्पिटल प्रा.ली बुटवलले ले १ दिने निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण शिवीर सम्पन्न गरेको छ ।

हस्पिटलले प्युठान जिल्लाको विकट गाविसको रुपमा मनिने बागदुला भन्ने स्थानमा गएर १ दिने निशुल्क स्वास्थय शिविर संचालन गरेको हो ।

मर्सि सिटी हस्पिटल  प्रा.लीका जनसम्पर्क अधिकृत मनोज पन्थको संयोजकत्वमा…

Read more: मर्सि सिटी हस्पिटल प्रा.ली बुटवलले को १ दिने निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण शिवीर सम्पन्न |

स्वास्थ्य शिवीर सम्पन्न

मर्सि सिटी हस्पिटल प्रा.ली बुटवलले ले १ दिने निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण शिवीर सम्पन्न गरेको छ ।

हस्पिटलले प्युठान जिल्लाको विकट गाविसको रुपमा मनिने बागदुला भन्ने स्थानमा गएर १ दिने निशुल्क स्वास्थय शिविर संचालन गरेको हो ।

मर्सि सिटी हस्पिटल  प्रा.लीका जनसम्पर्क अधिकृत मनोज पन्थको संयोजकत्वमा गएको स्व…

Read more: स्वास्थ्य शिवीर सम्पन्न

मर्सि सिटी हस्पिटल प्रा.ली बुटवलले को १ दिने निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण शिवीर सम्पन्न ..

 

पुस ७ 

 

dl;{ l;6L xl:k6n k|f=nL a'6jnn] n] ! lbg] lgz'Ns :jf:Yo kl/If0f lzjL/ ;DkGg u/]sf] 5 .

xl:k6nn] Ko'7fg lhNnfsf] ljs6 uflj;sf] ?kdf dlgg] afub'nf eGg] :yfgdf uP/ ! lbg] lgz'Ns :jf:yo lzlj/ ;+rfng u/]sf] xf] 

dl;{ l;6L xl:k6n  k|f=nLsf hg;Dks{ clws[t dgf]h kGysf] ;+of]hsTjdf uPsf] :jf:yo l…

Read more: मर्सि सिटी हस्पिटल प्रा.ली बुटवलले को १ दिने निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण शिवीर सम्पन्न ..